Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Arbo Vitalus. In deze verklaring verschaft Arbo Vitalus informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van Arbo Vitalus. Arbo Vitalus gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Arbo Vitalus verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, en het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Arbo Vitalus om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Arbo Vitalus is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
Arbo Vitalus, gevestigd aan Barkmolenstraat 201 te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090329, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Arbo Vitalus
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Nederland

https://www.arbovitalus.nl/
info@arbovitalus.nl
088 – 259 259 8

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arbo Vitalus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Website bezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
 • Gegevens contact en/of offerte formulier (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud)
 • Gegevens cursus reserveren (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arbovitalus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arbo Vitalus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Arbo Vitalus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Arbo Vitalus de bovenstaande gegevens van u nodig heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arbo Vitalus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arbo Vitalus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arbo Vitalus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 3 jaar.

Arbo Vitalus kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Arbo Vitalus verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arbo Vitalus deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arbo Vitalus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Arbo Vitalus uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arbo Vitalus gebruikt functionele cookies en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Arbo Vitalus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Arbo Vitalus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze AdWords advertenties bij de Google zoekresultaten zijn en hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe uw IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. Arbo Vitalus heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Arbo Vitalus te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Arbo Vitalus heeft hier geen enkele invloed op.

U kunt zich afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arbo Vitalus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@arbovitalus.nl.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Arbo Vitalus zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arbo Vitalus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arbovitalus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Arbo Vitalus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons